پتانسیل الکتریکی حلقه باردار

محاسبه پتانسیل الکتریکی یک حلقه باردار با روش انتگرال گیری سیمپسون

با استفاده از این برنامه متلب میتوان پتانسیل الکتریکی یک حلقه یا میله دایره ای یا قسمتی از ان را با یک تابع چگالی دلخواه را در یک نقطه x,y,z دلخواه محاسبه کرد. در این برنامه ابتدا معادله چگالی بار به صورت تابعی از زاویه از گاربر گرفته شده سپس ...

ادامه نوشته »

محاسبه پتانسیل الکتریکی میله باردار به وسیله انتگرال گیری ذوزنقه در متلب

در این برنامه متلب ابتدا مختصات ابتدا و انتهای میله که در راستای محور x است از کاربر گرفته شده و تابع چگالی بار میله و مختصات x , y نقطه ای که میخواهیم پتانسیل الکتریکی را در ان محاسبه کنیم از کاربر گرفته و با تقسیم میله باردار به ...

ادامه نوشته »

درون یابی به روش اسپلاین درجه 3

در این برنامه فرترن به روش اسپلاین درجه 3 مقدار یک تابع در یک نقطه بدست می آید. در این برنامه روش اسپلاین درجه 3 به عنوان یک سابروتین در انتهای برنامه قرار داده شده است و با فراخوانی آن در برنامه از آن استفاده میشود. به عنوان مثال در ...

ادامه نوشته »

محاسبه برد و ارتفاع اوج پرتابه

در این برنامه فرترن ابتدا از کاربر سرعت و زاویه اولیه پرتابه گرفته میشود و سپس با استفاده از فرمول، برد و ارتفاع پرتابه محاسبه و در خروجی چاپ میشود. این برنامه فرترن را میتوانید در زیر خریداری و دانلود کنید. کد برنامه ارتفاع اوج و برد پرتابه به ایمیل ...

ادامه نوشته »

انتگرال گیری به روش ذوزنقه

در این برنامه فرترن انتگرال یک تابع دلخواه به روش ذوزنقه ای محاسبه میشود به این صورت که در ابتدا بازه های ابتدایی و انتهایی انتگرال از کاربر گرفته شده و سپس بازه انتگرال گیری به بازه های کوچک تقسیم شده و مساحت هر بازه به روش ذوزنقه ای محاسبه ...

ادامه نوشته »

تقسیم هزار ریالی

در این برنامه فرترن تمام حالتهای تقسیم یک هزار ریالی به 1000،500،200،100،50،20 و 10 ریالی محاسبه شده و در خروجی چاپ میشود فایل فرترن این برنامه را در زیر دانلود کنید  

ادامه نوشته »

پیدا کردن ریشه تابع به روش تکرار

در اینجا برنامه متلب مربوط به پیدا کردن ریشه یک تابع به روش تکرار یا ایتریشن را همراه با فایل توضیحات و نحوه اجرای برنامه متلب قرار داده ایم. تابع مورد استفاده در قسمت func.m تعریف شده است که میتوانید هر تابع دلخواه دیگری را در آن قرار دهید. فایل ...

ادامه نوشته »

گام های تصادفی یا ولگشت در یک بعد

برنامه فرترن گام های تصادفی یا ولگشت در یک بعد. حرکت تصادفی رو به جلو یا عقب در راستای x را برای یک ذره با طول گام های مشخص را شبیه سازی میکند و در نهایت فاطله ی ذره از مبدا یا همان اندازه ی x را بر حسب زمان ...

ادامه نوشته »

واپاشی هسته ای

برنامه متلب واپاشی هسته ای برای تمرین 5 فصل اول کتاب جوردانو نوشته شده است. در این تمرین معادلات به صورت زیر میباشد: با شرایط اولیه na=100,nb=0 و گام های زمانی .5 ثانیه، شکل خروجی برنامه به صورت زیر در می آید. برنامه متلب تمرین 5 فصل یک کتاب جوردانو ...

ادامه نوشته »

مدل آیزینگ دو بعدی

برنامه فرترن برای شبیه سازی مدل آیزینگ دو بعدی در یک شبکه مربعی 300 در 300 به روش مونت کارلو و با استفاده از الگوریتم متروپلیس نوشته شده است. کمیتهای ماکروسکوپیکی زیر برحسب دما محاسبه شده و در فایل های خروجی چاپ میشود. الف) انرژی مغناطیسی ب) مغناطش ج) ظرفیت ...

ادامه نوشته »

روش تکرار پیکارد

در اینجا برنامه فرترن روش تکرار پیکارد برای یافتن مقدار یک تابع در یک نقطه خاص نوشته شده است. برنامه فرترن روش پیکارد به صورت کلی میباشد و در ابتدا تعداد گام ها n و x0 , y0 تابع در نقطه ی شروع از کاربر گرفته میشود. و همچنین نقطه ...

ادامه نوشته »

حل معادله دیفرانسیل با استفاده از روش تیلور مرتبه k

در حل معادله دیفرانسیل با استفاده از روش تیلور مرتبه k از روش مطابق با کتاب محاسبات عددی نیکوکار فصل 5 صفحه ی 122 استفاده شده است. در ابتدای برنامه فرترن تعداد گام ها (n) و مرتبه ی k بسط تیلور از کاربر گرفته میشود. سپس x0  و y(x0) و ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن سقوط ازاد جسم

برنامه فرترن سقوط ازاد جسم در اینجا قرار داده شده است معادله حرکت در راستای y به صورت زیر میباشد: y=y0-.5*g*t**2+v0*t در ابتدای برنامه مکان اولیه y0 و سرعت اولیه v0 همراه با بازه زمانی از کاربر گرفته میشود. و مکان ذره بر حسب زمان در خروجی چاپ میشود. در ...

ادامه نوشته »

اغتشاش در آونگ واداشته غیر خطی

برنامه متلب و فرترن اغتشاش در آونگ واداشته غیر خطی را در اینجا قرار داده ایم معادله حرکت این پاندول به صورت کلی زیر میباشد. در برنامه فرترن معادله حرکت اونگ واداشته همراه با اغتشاش  با استفاده از روش اویلر حل شده است و زاویه اونگ و سرعت زاویه ای ...

ادامه نوشته »

دو نوسانگر جفت شده به روش رانگ کوتا

در این برنامه فرترن معادلات مربوط به دو نوسانگر جفت شده با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه چهار حل شده است. مکان هر جسم بر حسب زمان محاسبه شده است. معادلات حرکت برای هر کدام از جسم ها با استفاده از قانون دوم نیوتن به صورت زیر میباشد. m1 ...

ادامه نوشته »

مدار حرکت ستاره دنباله دار

مدار حرکت ستاره دنباله دار همراه با یک نیروی دراگ به صورت F=c*lVl* V به طوری که مقدار ثابت C طوری تنظیم شود که نیروی گرانش 100 برابر نیروی دراگ باشد با استفاده از نرم افزار متلب انجام شده است و انرزی جنبشی ستاره بر حسب زمان در هر دور ...

ادامه نوشته »

معادله لوتکا-ولتررا

حل معادله لوتکا-ولتررا (Lotka–Volterra equation) به روشهای رانگ کوتا مرتبه ی چهار بهینه شده با استفاده از متلب و به صورت فانکشن های جدا انجام شده است. معادله حل شده در این برنامه به صورت زیر میباشد: پارامترها در برنامه برابر با مقادیر زیر قرار داده شده است: a=10 ,b=10^-5 ...

ادامه نوشته »

حل معادله به روش نومیرف

برنامه متلب حل معادله دیفرانسیل به روش نومیرف nomerov را در این پست قرار داده ایم. برنامه متلب روش نومیرف برای حل معادله دیفرانسیل در عکس های زیر توضیح داده شده است: برنامه متلبی که برای حل معادله دیفرانسیل تار مرتعش اشاره شده در عکس های بالا در ادامه قرار ...

ادامه نوشته »

پیدا کردن صفر تابع به روش جستجو

پیدا کردن صفر تابع با برنامه متلب به روش جستجو یا تکرار را در این پست قرار داده ایم. در این روش ما از یک مقدار خطا استفاده میکنیم و با گام های مربوط به روش جستجو به صفر تابع نزدیک میشویم و در خروجی برنامه مقدار تخمینی صفر تابع ...

ادامه نوشته »

برنامه متلب آونگ ساده به روش اویلر و لیپ فراگ و نقطه میانی و رانگ کوتا rk4

برنامه متلب برای حرکت یک آونگ ساده (پاندول ساده) مطابق با بخش 2.2 از کتاب Alejandro L.Garcia را در ادامه بررسی خواهیم کرد. معادلات حرکت یک اونگ ساده به صورت زیر میباشد. که در اینجا g شتاب گرانش و l طول فنر و θ زاویه اولیه آونگ ساده میباشد. برای ...

ادامه نوشته »