درون یابی بر حسب تفاضلات پسرو

درون یابی بر حسب تفاضلات پسرو برای به دست اوردن چند جمله ای درون یاب بر حسب تفاضلات پیسرو برای یک تابع جدولی با نقاط متساوی الفاصله استفاده میشود. از روش تفاضلات پسرو نیوتن بیشتر برای درون یاب در نقاط انتهایی تابع جدولی استفاده میشود.

هرگاه x_{{i}} نقاط متساوی الفاصله باشند و x=x0+s*h در این صورت چند جمله ای درونیاب بر حسب تفاضلات پیسرو به صورت زیر میباشد:

تفاضلات پسرو

در اینجا کد فرترن مربوط به این الگوریتم برای درون یابی یک نقطه از روی یک تابع جدولی برای شما اماده شده است. در برنامه فرترن درون یابی بر حسب تفاضلات پیسرو از یک برنامه جانبی برای انجام عمل فاکتوریل استفاده شده است که به صورت یک فانکشن به نام factorial در آخر کد فرترن قرار گرفته است که در طول اجرای برنامه برای عمل فاکتوریل گیری موجود در روابط بالا فراخوانی شده است.

بعد از اجرای کد ابتدا تعداد نقاط مشخص را به برنامه میدهیم و در ادامه نقاط xوy تابع جدولی از شما پرسیده میشود که به ترتیب وارد میکنید و در ادامه نقطه x که میخواهیم مقدار تابع در آن نقطه درون یابی شود از شما پرسیده میشود و در خروجی تفاضلات پیسرو و مقدار درون یابی شده نشان داده میشود. دموی برنامه به صورت زیر میباشد.

تفاضلات پسرو

کد فرترن برنامه تفاضلات پیشرو را در زیر خریداری و دانلود نمایید

 

 

 

همچنین ببینید

تقسیم هزار ریالی

در این برنامه فرترن تمام حالتهای تقسیم یک هزار ریالی به 1000،500،200،100،50،20 و 10 ریالی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *