درون یابی بر حسب تفاضلات پیشرو

درون یابی بر حسب تفاضلات پیشرو برای به دست اوردن چند جمله ای درون یاب بر حسب تفاضلات پیشرو برای یک تابع جدولی با نقاط متساوی الفاصله استفاده میشود.

هرگاه x_{{i}} نقاط متساوی الفاصله باشند و x=x0+s*h در این صورت چند جمله ای درونیاب بر حسب تفاضلات پیشرو به صورت زیر میباشد:

تفاضلات پیشرودر اینجا کد فرترن مربوط به این الگوریتم برای درون یابی یک نقطه از روی یک تابع جدولی برای شما اماده شده است. در برنامه فرترن درون یابی بر حسب تفاضلات پیشرو از یک برنامه جانبی برای انجام عمل فاکتوریل استفاده شده است که به صورت یک فانکشن به نام factorial در آخر کد فرترن قرار گرفته است که در طول اجرای برنامه برای عمل فاکتوریل گیری موجود در روابط بالا فراخوانی شده است.

بعد از اجرای کد ابتدا تعداد نقاط مشخص را به برنامه میدهیم و در ادامه نقاط xوy تابع جدولی از شما پرسیده میشود که به ترتیب وارد میکنید و در ادامه نقطه x که میخواهیم مقدار تابع در آن نقطه درون یابی شود از شما پرسیده میشود و در خروجی تفاضلات پیشرو و مقدار درون یابی شده نشان داده میشود. دموی برنامه به صورت زیر میباشد.

دموی برنامهکد فرترن برنامه تفاضلات پیشرو را در زیر خریداری و دانلود نمایید

 

همچنین ببینید

تقسیم هزار ریالی

در این برنامه فرترن تمام حالتهای تقسیم یک هزار ریالی به 1000،500،200،100،50،20 و 10 ریالی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *