برنامه نویس

نوسانگرهای جفت شده

یک سیستم از نوسانگرهای جفت شده مانند شکل زیر را در نظر بگیرید: تعداد N نوسانگر به جرم M با N-1 فنر با ضریب کشسانی یکسان به هم وصل شده اند. معادلات حرکت هر ذره با معادلات زیر بیان میشود: که Fi نیروی وارد بر ذره ی i ام است. ...

ادامه نوشته »
اعداد آرمسترانگ

برنامه فرترن عدد آرمسترانگ

در برنامه فرترن عدد آرمسترانگ  اعداد آرمسترانگ بین صفر تا 999 در خروجی چاپ میشوند. عدد آرمسترانگ اعدادی هستند که مجموع مکعب ارقام ان عدد با خود عدد مساوی میباشد. به عنوان مثال عدد زیر یک عدد آرمسترانگ میباشد همانطور که مشاهده میکنید مجموع مکعب ارقام عدد 153 برابر با ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن محاسبه مساحت مثلث با فرمول هرون

برنامه فرترن محاسبه مساحت مثلث با فرمول هرون برای محاسبه مساحت یک مثلث بدون دانستن قائده و ارتفاع مثلث از فرمول هرون استفاده میکنیم. در فرمول هرون از رابطه زیر برای محاسبه مساحت یک مثلث با دانستن اضلاع مثلث a,b,c استفاده میشود. در ابتدا اضلاع a,b,c مثلث از کاربر گرفته ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن آنالیز متن

در برنامه فرترن آنالیز متن  یک متن به صورت فایل TXT به عنوان فایل ورودی در اختیار برنامه قرار میگیرد و در خروجی حروف متن چاپ شده و در انتها تعداد کلمات و حروف متن نمایش داده میشود. در خط 12 این برنامه فایل با دستور زیر خوانده میشود OPEN ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن جدول ضرب

در این برنامه فرترن جدول ضرب در خروجی به صورت شکل زیر نمایش داده میشود در این برنامه از حلقه برای تولید جدول ضرب استفاده شده است در ابتدای برنامه یک متغییر به نام MAX معرفی شده است که مقدار ان  9 تعریف شده است که در نتیجه جدول ضرب از ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن یافتن عوامل اول یک عدد

در این پست برنامه فرترن یافتن عوامل اول یک عدد قرار داده شده است. در این برنامه فرترن بعد از وارد کردن یک عدد در ورودی برنامه تمامی عوامل اول آن عدد محاسبه شده و در خروجی برنامه به صورت زیر چاپ خواهد شد. در مثال زیر عوامل اول عدد ...

ادامه نوشته »

روش نیوتن رافسون در متمتیکا

برنامه متمتیکا برای یافتن ریشه تقریبی معادله به روش نیوتن رافسون در کد زیر از یک تابع نمونه به صورت زیر استفاده شده است: exp(-x)=sinx و الگوریتم نیوتن رافسون برای محاسبه ریشه تقریبی با دقت 4-^10 تا هفت رقم بعد از اعشار 7d محاسبه شده است. کد متمتیکای این برنامه ...

ادامه نوشته »

حل معادله دیفرانسیل به روش رانگ کوتا-متمتیکا

برنامه متمتیکا برای حل معادله دیفرانسیل به روش رانگ کوتا مرتبه 4. در این برنامه معادله دیفرانسیل زیر در نرم افزار متمتیکا با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه چهار حل شده است. که میتوانید با تغییر این تابع در برنامه برای بقیه مسائل نیز از این برنامه استفاده نمایید. ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن دنباله فیبوناچی

در این برنامه فرترن اعداد سری فیبوناچی یا همان دنبال فیبوناچی محاسبه شده و در خروجی نمایش داده میشوند. اعداد دنباله فیبوناچی به غیر از دو عدد اول از مجموع دو عدد قبل به دست میآیند. بعد از اجرای برنامه از شما پرسیده میشود که تا چندمین عدد سری فیبوناچی ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا ب.م.م

برنامه فرترن محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد. در این برنامه دو عدد از کاربر گرفته شده و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها در خروجی چاپ میشود. مانند شکل زیر کد برنامه فرترن محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را میتوانید در زیر خریداری و دانلود نمایید(لینک دانلود ...

ادامه نوشته »

درون یابی بر حسب تفاضلات پسرو

درون یابی بر حسب تفاضلات پسرو برای به دست اوردن چند جمله ای درون یاب بر حسب تفاضلات پیسرو برای یک تابع جدولی با نقاط متساوی الفاصله استفاده میشود. از روش تفاضلات پسرو نیوتن بیشتر برای درون یاب در نقاط انتهایی تابع جدولی استفاده میشود. هرگاه نقاط متساوی الفاصله باشند ...

ادامه نوشته »

درون یابی بر حسب تفاضلات پیشرو

درون یابی بر حسب تفاضلات پیشرو برای به دست اوردن چند جمله ای درون یاب بر حسب تفاضلات پیشرو برای یک تابع جدولی با نقاط متساوی الفاصله استفاده میشود. هرگاه نقاط متساوی الفاصله باشند و x=x0+s*h در این صورت چند جمله ای درونیاب بر حسب تفاضلات پیشرو به صورت زیر ...

ادامه نوشته »

درونیابی بر حسب تفاضلات تقسیم شده نیوتن

در اینجا کد فرترن مربوط به چند جمله ای درونیابی بر حسب تفاضلات تقسیم شده نیوتن را آماده کرده ایم. در این کد از تفاضلات تقسم شده نیوتن برای درون یابی در یک نقطه دلخواه با توجه به یک تابع جدولی استفاده شده است. در روش چند جمله ای درونیابی ...

ادامه نوشته »
روش باکس مولر برای تابع توزیع فراوانی

روش باکس مولر

روش باکس مولر برای تولید اعداد تصادفی برای یک تابع توزیع فراوانی مشخص استفاده میشود که البته تابع توزیع اولیه باید معکوس پذیر باشد که در صورت معکوس پذیر نبودن تابع توزیع میتوانید از روش حذفی استفاده کنید. به عناون مثال اگر یک تابع توزیع داشته باشیم و بخواهیم بین ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن حرکت پرتابه

در این جا برنامه فرترن حرکت یک پرتابه برای شما اماده شده است. منظور از پرتابه جسمی میباشد که با سرعت اولیه v و زاویه θ پرتاب میشود این جسم یک مسیری سهمی شکل را در یک مختصات دو بعدی x,y طی خواهد کرد در برنامه فرترن پیش رو مسیر ...

ادامه نوشته »

روش حذفی برای توزیع فراوانی

برنامه فرترن روش حذفی برای توزیع فراوانی در این پست آماده شده است. روش حذفی برای تولید اعداد تصادفی مطابق با یک تابع توزیع استفاده میشود و توزیع فراوانی به دست می آید. روش حذفی برای توزیع فراوانی وقتی مورد استفاده قرار میگیرد که تابع توزیع ما معکوس پذیر نباشد. ...

ادامه نوشته »

حل دستگاه معادلات دیفرانسیل به روش رانگ کوتا مرتبه چهار RK4

از روش رانگ کوتا مرتبه چهار RK4 میتوان برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی استفاده کرد در مورد معادلات دیفرانسیلی مرتبه بالاتر هم میتوان با تبدیل معادله درجه دو به دو معادله درجه یک انها را به همین صورت حل کرد روش تبدیل معادلات دیفرانسیل مرتبه 2 به خطی در ...

ادامه نوشته »

برنامه متلب درون یابی لاگرانژ

در این پست برنامه متلب درون یابی لاگرانژ را برای تعداد نقاط اولیه مختلف قرار داده ایم. در این پروژه به بررسی روش درون یابی لاگرانژ پرداخته شده است و میزان خطای روش به ازای نقاط اولیه مختلف رسم شده است. در پروژه درون یابی لاگرانژ پیش از تابع زیر ...

ادامه نوشته »
چند جمله ای مشخصه ماتریس به روش لوری یر

چند جمله ای مشخصه ماتریس به روش لوری یر

کد فرترن چند جمله ای مشخصه ماتریس به روش لوری یر را در این پست اماده کرده ایم. در روش لوری یر چند جمله ای مشخصه ماتریس به صورت زیر میباشد که در خروجی برنامه چاپ میشود روابط مربوط به روش لوری یر برای یافتن چند جمله ای مشخصه ماتریس ...

ادامه نوشته »
حرکت توپ بیلیارد

برنامه متلب بیلیارد

در این پست برنامه متلب بیلیارد که در کتاب جوردانو فصل سوم قرار دارد را برای شما آماده کرده ایم. در مسئله بیلیارد حرکت توپ بیلیارد را در یک استادیوم تقریبا دایره ای رسم میکنیم این استادیوم از دو نیم دایره درست شده است که با فاصله از هم قرار ...

ادامه نوشته »