متمتیکا

روش نیوتن رافسون در متمتیکا

برنامه متمتیکا برای یافتن ریشه تقریبی معادله به روش نیوتن رافسون در کد زیر از یک تابع نمونه به صورت زیر استفاده شده است: exp(-x)=sinx و الگوریتم نیوتن رافسون برای محاسبه ریشه تقریبی با دقت 4-^10 تا هفت رقم بعد از اعشار 7d محاسبه شده است. کد متمتیکای این برنامه ...

ادامه نوشته »

حل معادله دیفرانسیل به روش رانگ کوتا-متمتیکا

برنامه متمتیکا برای حل معادله دیفرانسیل به روش رانگ کوتا مرتبه 4. در این برنامه معادله دیفرانسیل زیر در نرم افزار متمتیکا با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه چهار حل شده است. که میتوانید با تغییر این تابع در برنامه برای بقیه مسائل نیز از این برنامه استفاده نمایید. ...

ادامه نوشته »

چند جمله ای درونیاب بر حسب تفاضلات پیشرو و پسرو نیوتن

از فرمول تفاضلات پیشرو و پسرو نیوتن برای بدست اوردن چند جمله ای درونیاب  با استفاده از تابع جدولی شامل تعدادی نقاط مشخص استفاده میشود. و سپس با استفاده از چند جمله ای بدست آمده میتوان مقدار تابع در یک نقطه را مشخص کرد. اگر نقطه ای که قصد درون ...

ادامه نوشته »