شبیه سازی فرترن

درون یابی به روش اسپلاین درجه 3

در این برنامه فرترن به روش اسپلاین درجه 3 مقدار یک تابع در یک نقطه بدست می آید. در این برنامه روش اسپلاین درجه 3 به عنوان یک سابروتین در انتهای برنامه قرار داده شده است و با فراخوانی آن در برنامه از آن استفاده میشود. به عنوان مثال در ...

ادامه نوشته »

محاسبه برد و ارتفاع اوج پرتابه

در این برنامه فرترن ابتدا از کاربر سرعت و زاویه اولیه پرتابه گرفته میشود و سپس با استفاده از فرمول، برد و ارتفاع پرتابه محاسبه و در خروجی چاپ میشود. این برنامه فرترن را میتوانید در زیر خریداری و دانلود کنید. کد برنامه ارتفاع اوج و برد پرتابه به ایمیل ...

ادامه نوشته »

انتگرال گیری به روش ذوزنقه

در این برنامه فرترن انتگرال یک تابع دلخواه به روش ذوزنقه ای محاسبه میشود به این صورت که در ابتدا بازه های ابتدایی و انتهایی انتگرال از کاربر گرفته شده و سپس بازه انتگرال گیری به بازه های کوچک تقسیم شده و مساحت هر بازه به روش ذوزنقه ای محاسبه ...

ادامه نوشته »

تقسیم هزار ریالی

در این برنامه فرترن تمام حالتهای تقسیم یک هزار ریالی به 1000،500،200،100،50،20 و 10 ریالی محاسبه شده و در خروجی چاپ میشود فایل فرترن این برنامه را در زیر دانلود کنید  

ادامه نوشته »

گام های تصادفی یا ولگشت در یک بعد

برنامه فرترن گام های تصادفی یا ولگشت در یک بعد. حرکت تصادفی رو به جلو یا عقب در راستای x را برای یک ذره با طول گام های مشخص را شبیه سازی میکند و در نهایت فاطله ی ذره از مبدا یا همان اندازه ی x را بر حسب زمان ...

ادامه نوشته »

مدل آیزینگ دو بعدی

برنامه فرترن برای شبیه سازی مدل آیزینگ دو بعدی در یک شبکه مربعی 300 در 300 به روش مونت کارلو و با استفاده از الگوریتم متروپلیس نوشته شده است. کمیتهای ماکروسکوپیکی زیر برحسب دما محاسبه شده و در فایل های خروجی چاپ میشود. الف) انرژی مغناطیسی ب) مغناطش ج) ظرفیت ...

ادامه نوشته »

روش تکرار پیکارد

در اینجا برنامه فرترن روش تکرار پیکارد برای یافتن مقدار یک تابع در یک نقطه خاص نوشته شده است. برنامه فرترن روش پیکارد به صورت کلی میباشد و در ابتدا تعداد گام ها n و x0 , y0 تابع در نقطه ی شروع از کاربر گرفته میشود. و همچنین نقطه ...

ادامه نوشته »

حل معادله دیفرانسیل با استفاده از روش تیلور مرتبه k

در حل معادله دیفرانسیل با استفاده از روش تیلور مرتبه k از روش مطابق با کتاب محاسبات عددی نیکوکار فصل 5 صفحه ی 122 استفاده شده است. در ابتدای برنامه فرترن تعداد گام ها (n) و مرتبه ی k بسط تیلور از کاربر گرفته میشود. سپس x0  و y(x0) و ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن سقوط ازاد جسم

برنامه فرترن سقوط ازاد جسم در اینجا قرار داده شده است معادله حرکت در راستای y به صورت زیر میباشد: y=y0-.5*g*t**2+v0*t در ابتدای برنامه مکان اولیه y0 و سرعت اولیه v0 همراه با بازه زمانی از کاربر گرفته میشود. و مکان ذره بر حسب زمان در خروجی چاپ میشود. در ...

ادامه نوشته »

اغتشاش در آونگ واداشته غیر خطی

برنامه متلب و فرترن اغتشاش در آونگ واداشته غیر خطی را در اینجا قرار داده ایم معادله حرکت این پاندول به صورت کلی زیر میباشد. در برنامه فرترن معادله حرکت اونگ واداشته همراه با اغتشاش  با استفاده از روش اویلر حل شده است و زاویه اونگ و سرعت زاویه ای ...

ادامه نوشته »

دو نوسانگر جفت شده به روش رانگ کوتا

در این برنامه فرترن معادلات مربوط به دو نوسانگر جفت شده با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه چهار حل شده است. مکان هر جسم بر حسب زمان محاسبه شده است. معادلات حرکت برای هر کدام از جسم ها با استفاده از قانون دوم نیوتن به صورت زیر میباشد. m1 ...

ادامه نوشته »
اعداد آرمسترانگ

برنامه فرترن عدد آرمسترانگ

در برنامه فرترن عدد آرمسترانگ  اعداد آرمسترانگ بین صفر تا 999 در خروجی چاپ میشوند. عدد آرمسترانگ اعدادی هستند که مجموع مکعب ارقام ان عدد با خود عدد مساوی میباشد. به عنوان مثال عدد زیر یک عدد آرمسترانگ میباشد همانطور که مشاهده میکنید مجموع مکعب ارقام عدد 153 برابر با ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن محاسبه مساحت مثلث با فرمول هرون

برنامه فرترن محاسبه مساحت مثلث با فرمول هرون برای محاسبه مساحت یک مثلث بدون دانستن قائده و ارتفاع مثلث از فرمول هرون استفاده میکنیم. در فرمول هرون از رابطه زیر برای محاسبه مساحت یک مثلث با دانستن اضلاع مثلث a,b,c استفاده میشود. در ابتدا اضلاع a,b,c مثلث از کاربر گرفته ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن آنالیز متن

در برنامه فرترن آنالیز متن  یک متن به صورت فایل TXT به عنوان فایل ورودی در اختیار برنامه قرار میگیرد و در خروجی حروف متن چاپ شده و در انتها تعداد کلمات و حروف متن نمایش داده میشود. در خط 12 این برنامه فایل با دستور زیر خوانده میشود OPEN ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن جدول ضرب

در این برنامه فرترن جدول ضرب در خروجی به صورت شکل زیر نمایش داده میشود در این برنامه از حلقه برای تولید جدول ضرب استفاده شده است در ابتدای برنامه یک متغییر به نام MAX معرفی شده است که مقدار ان  9 تعریف شده است که در نتیجه جدول ضرب از ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن یافتن عوامل اول یک عدد

در این پست برنامه فرترن یافتن عوامل اول یک عدد قرار داده شده است. در این برنامه فرترن بعد از وارد کردن یک عدد در ورودی برنامه تمامی عوامل اول آن عدد محاسبه شده و در خروجی برنامه به صورت زیر چاپ خواهد شد. در مثال زیر عوامل اول عدد ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن دنباله فیبوناچی

در این برنامه فرترن اعداد سری فیبوناچی یا همان دنبال فیبوناچی محاسبه شده و در خروجی نمایش داده میشوند. اعداد دنباله فیبوناچی به غیر از دو عدد اول از مجموع دو عدد قبل به دست میآیند. بعد از اجرای برنامه از شما پرسیده میشود که تا چندمین عدد سری فیبوناچی ...

ادامه نوشته »

برنامه فرترن بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا ب.م.م

برنامه فرترن محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد. در این برنامه دو عدد از کاربر گرفته شده و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها در خروجی چاپ میشود. مانند شکل زیر کد برنامه فرترن محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را میتوانید در زیر خریداری و دانلود نمایید(لینک دانلود ...

ادامه نوشته »

درون یابی بر حسب تفاضلات پسرو

درون یابی بر حسب تفاضلات پسرو برای به دست اوردن چند جمله ای درون یاب بر حسب تفاضلات پیسرو برای یک تابع جدولی با نقاط متساوی الفاصله استفاده میشود. از روش تفاضلات پسرو نیوتن بیشتر برای درون یاب در نقاط انتهایی تابع جدولی استفاده میشود. هرگاه نقاط متساوی الفاصله باشند ...

ادامه نوشته »

درون یابی بر حسب تفاضلات پیشرو

درون یابی بر حسب تفاضلات پیشرو برای به دست اوردن چند جمله ای درون یاب بر حسب تفاضلات پیشرو برای یک تابع جدولی با نقاط متساوی الفاصله استفاده میشود. هرگاه نقاط متساوی الفاصله باشند و x=x0+s*h در این صورت چند جمله ای درونیاب بر حسب تفاضلات پیشرو به صورت زیر ...

ادامه نوشته »