شبیه سازی متلب

پتانسیل الکتریکی حلقه باردار

محاسبه پتانسیل الکتریکی یک حلقه باردار با روش انتگرال گیری سیمپسون

با استفاده از این برنامه متلب میتوان پتانسیل الکتریکی یک حلقه یا میله دایره ای یا قسمتی از ان را با یک تابع چگالی دلخواه را در یک نقطه x,y,z دلخواه محاسبه کرد. در این برنامه ابتدا معادله چگالی بار به صورت تابعی از زاویه از گاربر گرفته شده سپس ...

ادامه نوشته »

محاسبه پتانسیل الکتریکی میله باردار به وسیله انتگرال گیری ذوزنقه در متلب

در این برنامه متلب ابتدا مختصات ابتدا و انتهای میله که در راستای محور x است از کاربر گرفته شده و تابع چگالی بار میله و مختصات x , y نقطه ای که میخواهیم پتانسیل الکتریکی را در ان محاسبه کنیم از کاربر گرفته و با تقسیم میله باردار به ...

ادامه نوشته »

پیدا کردن ریشه تابع به روش تکرار

در اینجا برنامه متلب مربوط به پیدا کردن ریشه یک تابع به روش تکرار یا ایتریشن را همراه با فایل توضیحات و نحوه اجرای برنامه متلب قرار داده ایم. تابع مورد استفاده در قسمت func.m تعریف شده است که میتوانید هر تابع دلخواه دیگری را در آن قرار دهید. فایل ...

ادامه نوشته »

واپاشی هسته ای

برنامه متلب واپاشی هسته ای برای تمرین 5 فصل اول کتاب جوردانو نوشته شده است. در این تمرین معادلات به صورت زیر میباشد: با شرایط اولیه na=100,nb=0 و گام های زمانی .5 ثانیه، شکل خروجی برنامه به صورت زیر در می آید. برنامه متلب تمرین 5 فصل یک کتاب جوردانو ...

ادامه نوشته »

اغتشاش در آونگ واداشته غیر خطی

برنامه متلب و فرترن اغتشاش در آونگ واداشته غیر خطی را در اینجا قرار داده ایم معادله حرکت این پاندول به صورت کلی زیر میباشد. در برنامه فرترن معادله حرکت اونگ واداشته همراه با اغتشاش  با استفاده از روش اویلر حل شده است و زاویه اونگ و سرعت زاویه ای ...

ادامه نوشته »

مدار حرکت ستاره دنباله دار

مدار حرکت ستاره دنباله دار همراه با یک نیروی دراگ به صورت F=c*lVl* V به طوری که مقدار ثابت C طوری تنظیم شود که نیروی گرانش 100 برابر نیروی دراگ باشد با استفاده از نرم افزار متلب انجام شده است و انرزی جنبشی ستاره بر حسب زمان در هر دور ...

ادامه نوشته »

معادله لوتکا-ولتررا

حل معادله لوتکا-ولتررا (Lotka–Volterra equation) به روشهای رانگ کوتا مرتبه ی چهار بهینه شده با استفاده از متلب و به صورت فانکشن های جدا انجام شده است. معادله حل شده در این برنامه به صورت زیر میباشد: پارامترها در برنامه برابر با مقادیر زیر قرار داده شده است: a=10 ,b=10^-5 ...

ادامه نوشته »

حل معادله به روش نومیرف

برنامه متلب حل معادله دیفرانسیل به روش نومیرف nomerov را در این پست قرار داده ایم. برنامه متلب روش نومیرف برای حل معادله دیفرانسیل در عکس های زیر توضیح داده شده است: برنامه متلبی که برای حل معادله دیفرانسیل تار مرتعش اشاره شده در عکس های بالا در ادامه قرار ...

ادامه نوشته »

پیدا کردن صفر تابع به روش جستجو

پیدا کردن صفر تابع با برنامه متلب به روش جستجو یا تکرار را در این پست قرار داده ایم. در این روش ما از یک مقدار خطا استفاده میکنیم و با گام های مربوط به روش جستجو به صفر تابع نزدیک میشویم و در خروجی برنامه مقدار تخمینی صفر تابع ...

ادامه نوشته »

برنامه متلب آونگ ساده به روش اویلر و لیپ فراگ و نقطه میانی و رانگ کوتا rk4

برنامه متلب برای حرکت یک آونگ ساده (پاندول ساده) مطابق با بخش 2.2 از کتاب Alejandro L.Garcia را در ادامه بررسی خواهیم کرد. معادلات حرکت یک اونگ ساده به صورت زیر میباشد. که در اینجا g شتاب گرانش و l طول فنر و θ زاویه اولیه آونگ ساده میباشد. برای ...

ادامه نوشته »

نوسانگرهای جفت شده

یک سیستم از نوسانگرهای جفت شده مانند شکل زیر را در نظر بگیرید: تعداد N نوسانگر به جرم M با N-1 فنر با ضریب کشسانی یکسان به هم وصل شده اند. معادلات حرکت هر ذره با معادلات زیر بیان میشود: که Fi نیروی وارد بر ذره ی i ام است. ...

ادامه نوشته »

برنامه متلب درون یابی لاگرانژ

در این پست برنامه متلب درون یابی لاگرانژ را برای تعداد نقاط اولیه مختلف قرار داده ایم. در این پروژه به بررسی روش درون یابی لاگرانژ پرداخته شده است و میزان خطای روش به ازای نقاط اولیه مختلف رسم شده است. در پروژه درون یابی لاگرانژ پیش از تابع زیر ...

ادامه نوشته »
حرکت توپ بیلیارد

برنامه متلب بیلیارد

در این پست برنامه متلب بیلیارد که در کتاب جوردانو فصل سوم قرار دارد را برای شما آماده کرده ایم. در مسئله بیلیارد حرکت توپ بیلیارد را در یک استادیوم تقریبا دایره ای رسم میکنیم این استادیوم از دو نیم دایره درست شده است که با فاصله از هم قرار ...

ادامه نوشته »

تجزیه QR ماتریس

در این برنامه با استفاده از نرم افزار متلب ویژه مقادیر یک ماتریس با استفاده از تجزیه QR  محاسبه شده است.     شبیه سازی های مرتبط شبیه سازی متلب matlab

ادامه نوشته »

دینامیک مولکولی

در این برنامه به زبان متلب شبیه سازی دینامیک مولکولی حرکت ذرات  گاز در جعبه مطابق با کتاب جوردانو فصل 9 انجام شده است. در این شبیه سازی ذرات گاز به صورت رندم در یک جعبه به ابعاد 10 در 10 قرار داده شده است که این جعبه دارای شرایط ...

ادامه نوشته »

حل معادله شرودینگر (ذره در جعبه)

معادله شرودینگر برای یک ذره با پتانسیل صفر در یک جعبه با دیواره هایی با پتانسیل بینهایت در نرم افزار متلب شبیه سازی شده است فایل های خروجی برای n های مختلف نمایش داده شده است.   در صورت نیاز به شبیه سازی این برنامه در سایر زبان های برنامه ...

ادامه نوشته »