بایگانی برچسب: rk4a

معادله لوتکا-ولتررا

حل معادله لوتکا-ولتررا (Lotka–Volterra equation) به روشهای رانگ کوتا مرتبه ی چهار بهینه شده با استفاده از متلب و به صورت فانکشن های جدا انجام شده است. معادله حل شده در این برنامه به صورت زیر میباشد: پارامترها در برنامه برابر با مقادیر زیر قرار داده شده است: a=10 ,b=10^-5 ...

ادامه نوشته »